Skip to content
ssc.gov.vn

Tìm kiếm
Danh sách thủ tục
STT
Tiêu đề
Ngày ban hành
Ngày có hiệu lực
1Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán20/09/201620/09/2016
2Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ của công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán20/09/201620/09/2016
3Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi lấy cổ phiếu của công ty cổ phần chưa đại chúng hoặc chào bán cho một hoặc một số cổ đông xác định để hoán đổi cổ phiếu của công ty đại chúng khác hoặc chào bán cổ phiếu để hoán đổi lấy phần vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn20/09/201620/09/2016
4Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng28/05/201828/05/2018
5Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng28/05/201828/05/2018
6Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng tại Việt Nam của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài28/05/201828/05/2018
7Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để thành lập mới doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ cao28/05/201828/05/2018
8Đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để thành lập mới tổ chức tín dụng cổ phần28/05/201828/05/2018
9Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp28/05/201828/05/2018
10Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn trong các công ty đại chúng28/05/201828/05/2018
11Đăng ký chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng chung cho nhiều đợt28/05/201828/05/2018
12Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng28/05/201828/05/2018
13Đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp có đảm bảo ra công chúng28/05/201828/05/2018
14Đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có kèm theo chứng quyền ra công chúng của công ty cổ phần28/05/201828/05/2018
15Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp28/05/201828/05/2018
16Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng tại Việt Nam của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài28/05/201828/05/2018
17Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi một số nhà đầu tư không xác định28/05/201828/05/2018
18Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành trong công ty đại chúng khác theo hợp đồng hợp nhất, hợp đồng sáp nhập giữa tổ chức phát hành và công ty đại chúng28/05/201828/05/2018
19Đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty đại chúng20/09/201620/09/2016
20Đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty đại chúng20/09/201620/09/2016
21Đăng ký chào mua công khai20/09/201620/09/2016
22Đăng ký phát hành cổ phiếu mới làm cơ sở cho chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài20/09/201620/09/2016
23Đăng ký phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài trên cơ sở số cổ phiếu đã phát hành tại Việt Nam20/09/201620/09/2016
24Đăng ký chào bán cổ phiếu tại nước ngoài của công ty cổ phần20/09/201620/09/2016
25Đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của công ty đại chúng20/09/201620/09/2016