Skip to content
ssc.gov.vn

Tìm kiếm
Danh sách thủ tục
STT
Tiêu đề
Ngày ban hành
Ngày có hiệu lực
1Thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán đối với công ty niêm yết thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu, phần vốn góp tại doanh nghiệp khác hoặc khoản nợ của tổ chức phát hành đối với chủ nợ20/09/201620/09/2016
2Thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán đối với công ty nhận sáp nhập doanh nghiệp theo quy định tại điểm c các khoản 1, 2 Điều 5 hoặc điểm c các khoản 1, 2 Điều 7 Thông tư số 202/2015/TT-BTC đã được sửa đổi tại khoản 3, khoản 5 Điều 1 Thông tư số 29/2017/TT-BTC11/07/201711/07/2017
3Thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán đối với công ty nhận sáp nhập doanh nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 hoặc điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư số 202/2015/TT-BTC đã được sửa đổi tại khoản 3, khoản 5 Điều 1 Thông tư số 29/2017/TT-BTC11/07/201711/07/2017
4Thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán đối với công ty nhận sáp nhập doanh nghiệp quy định tại điểm b các khoản 1, 2 Điều 5 hoặc điểm b các khoản 1, 2 Điều 7 Thông tư số 202/2015/TT-BTC đã được sửa đổi tại khoản 3, khoản 5 Điều 1 Thông tư số 29/2017/TT-BTC11/07/201711/07/2017
5Thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán đối với công ty nhận sáp nhập doanh nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 hoặc điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư 202/2015/TT-BTC20/09/201620/09/2016
6Đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ đại chúng và cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng20/09/201620/09/2016
7Đăng ký niêm yết trái phiếu11/07/201711/07/2017
8Đăng ký niêm yết cổ phiếu lần đầu11/07/201711/07/2017
9Đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty hình thành sau hợp nhất trong trường hợp Công ty hợp nhất từ các công ty bị hợp nhất đều chưa niêm yết trên Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký niêm yết trên Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh hoặc công ty hợp nhất từ các công ty đều chưa niêm yết trên cả hai Sở GDCK đăng ký niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội11/07/201711/07/2017
10Đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty hình thành sau hợp nhất trong tường hợp Công ty đang niêm yết trên Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh hợp nhất với công ty chưa niêm yết trên Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh đăng ký niêm yết trên Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh hoặc công ty đang niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội hoặc Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh hợp nhất với công ty chưa niêm yết thì công ty hợp nhất được đăng ký niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội đăng ký niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội11/07/201711/07/2017
11Đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty hình thành sau hợp nhất trong trường hợp các công ty bị hợp nhất đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc các công ty bị hợp nhất đều đang niêm yết (trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.11/07/201711/07/2017
12Thay đổi đăng ký giao dịch chứng khoán20/09/201620/09/2016
13Đăng ký giao dịch chứng khoán20/09/201620/09/2016