Skip to content
ssc.gov.vn

Tìm kiếm
Danh sách thủ tục
STT
Tiêu đề
Ngày ban hành
Ngày có hiệu lực
1Đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty chứng khoán là công ty trách nhiệm hữu hạn25/05/201825/05/2018
2Đăng ký bán cổ phiếu quỹ của công ty đại chúng20/09/201620/09/2016
3Đề nghị xác nhận báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm24/11/201601/01/2017
4Đăng ký chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm24/11/201601/01/2017
5Đăng ký chào bán lần đầu chứng quyền có bảo đảm24/11/201601/01/2017
6Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của công ty quản lý quỹ20/09/201620/09/2016
7Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho công ty quản lý quỹ20/09/201620/09/2016
8Chấm dứt đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán20/09/201620/09/2016
9Chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn20/09/201620/09/2016
10Chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán (thông qua công ty quản lý quỹ quản lý)20/09/201620/09/2016
11Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho tổ chức kinh doanh chứng khoán20/09/201620/09/2016
12Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho tổ chức kinh doanh chứng khoán20/09/201620/09/2016
13Đăng ký niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành nước ngoài trên Sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam20/09/201620/09/2016
14Đề nghị chấp thuận đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài của tổ chức phát hành Việt Nam20/09/201620/09/2016
15Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho chi nhánh20/09/201620/09/2016
16Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán20/09/201620/09/2016
17Đăng ký làm ngân hàng thanh toán20/09/201620/09/2016
18Đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ20/09/201620/09/2016
19Đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến29/03/201801/03/2018
20Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh sau báo cáo kết quả thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh20/09/201620/09/2016
21Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh sau báo cáo kết quả thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh20/09/201620/09/2016
22Đề nghị chấp thuận chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tự nguyện20/09/201620/09/2016
23Đề nghị chấp thuận chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh tự nguyện20/09/201620/09/2016
24Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh20/09/201620/09/2016
25Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh20/09/201620/09/2016