Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 11
Số giấy: 265
Ngày xuất bản: 11/2020
11 - 11/2020 (265)
Danh sách ấn phẩm
Kỷ niệm 24 năm thành lập Ngành Chứng khoán Việt Nam
Trải qua 24 năm thành lập và hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và hơn 20 năm phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK), ngành Chứng khoán Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu to lớn, đáng tự hào, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước