Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 10
Số giấy: 264
Ngày xuất bản: 10/2020
10 - 10/2020 (264)
Danh sách ấn phẩm
Dự thảo Nghị định mới về chứng khoán phái sinh
Nghị định số 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh (CKPS) và TTCKPS có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015 đã đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng nền tảng pháp lý đầu tiên cho triển khai TTCKPS tại Việt Nam, góp phần giúp TTCKPS đạt được kết quả bước đầu khá thành công