Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 17
Số giấy: 249
Ngày xuất bản: 07/2019
17 - 07/2019 (249)
Danh sách ấn phẩm
Diễn đàn chứng khoán
Đầu năm 2019, các chuyên gia tài chính đã đưa ra 10 yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến cơ quan quản lý xuất phát từ ứng dụng các công nghệ mới với tốc độ ngày càng nhanh, kết nối toàn cầu, thay đổi các yếu tố kinh tế và quyền tài phán cũng như cầu về tiêu dùng.
Toàn cảnh - Sự kiện