Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 15
Số giấy: 247
Ngày xuất bản: 05/2019
Danh sách ấn phẩm
Sản phẩm mới - chứng quyền có bảo đảm
Chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant - CW) dự kiến triển khai từ ngày 28/6/2019, đáp ứng kỳ vọng của nhiều công ty chứng khoán và đông đảo nhà đầu tư trên thị trường. Với vai trò là đơn vị đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán và thực hiện quyền cho sản phẩm này, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có sự chuẩn bị kỹ càng về mặt hệ thống, nhân sự và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ
Diễn đàn chứng khoán
Trên cơ sở mục tiêu và các chính sách đề nghị xây dựng dự án Luật đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 83/NĐ-CP1 ngày 31/8/2017, dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) bao gồm nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu sau đây: