Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 13
Số giấy: 245
Ngày xuất bản: 03/2019
13 - 03/2019 (245)
Danh sách ấn phẩm
Phát triển thị trường chứng khoán hướng đến mục tiêu an toàn, bền vững
Chúng tôi hoàn toàn nhất trí, ủng hộ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có những giải pháp phát triển và tái cấu trúc thị trường chứng khoán (TTCK) một cách mạnh mẽ và quyết liệt. Tuy nhiên, trong thời gian tới, để TTCK ngày càng phát triển hơn nữa, là một trong những doanh nghiệp niêm yết (DNNY) lớn trên TTCK, chúng tôi có một số ý kiến đóng góp như sau
Toàn cảnh - Sự kiện
Diễn đàn chứng khoán