Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 8
Số giấy: 262
Ngày xuất bản: 08/2020
8 - 08/2020 (262)
Danh sách ấn phẩm
3 năm thị trường chứng khoán phái sinh
Một trong những vai trò quan trọng nhất của công cụ phái sinh là quản trị rủi ro. Theo đó, thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh khác với thị trường cổ phiếu, trái phiếu ở chỗ không có chức năng huy động vốn cho doanh nghiệp và cho nền kinh tế, không thúc đẩy luân chuyển hay phân bổ lại các nguồn vốn trong xã hội, mà TTCK phái sinh là nơi đóng gói và chuyển giao các khoản rủi ro và tìm kiếm lợi nhuận