Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 8
Số giấy: 262
Ngày xuất bản: 08/2020
8 - 08/2020 (262)
Danh sách ấn phẩm
Diễn đàn chứng khoán
Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (Luật Chứng khoán) được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Việc ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán là cần thiết để có thể triển khai áp dụng Luật Chứng khoán vào thực tiễn một cách có hiệu quả nhất