Skip to content
Nội dung văn bản

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTC ngày 21/3/2016 hợp nhất 02 Thông tư hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở

Ngày 21/3/2016, Bộ Tài chính ban hành Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở số 06/VBHN-BTC. Văn bản trên được hợp nhất từ 2 Thông tư sau:

- Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở, có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2012;

- Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở, có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2016.

Việc hợp nhất văn bản không làm thay đổi nội dung và hiệu lực của 2 Thông tư nêu trên. Văn bản hợp nhất được sử dụng chính thức trong việc áp dụng và thi hành pháp luật.

Hiện thuộc tính văn bản
06/VBHN-BTC
Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTC ngày 21/3/2016 hợp nhất 02 Thông tư hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở
21/03/2016
15/03/2016
Bộ Tài chính
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà
Thông tư
Chứng khoán, thị trường chứng khoán
Tiếng Việt
Các văn bản liên quan
11/2016/TT-BTC (18/01/2016)
Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
202/2015/TT-BTC (17/12/2015)
Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán.
197/2015/TT-BTC (02/12/2015)
Thông tư số 197/2015/TT-BTC ngày 03/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về hành nghề chứng khoán.
180/2015/TT-BTC (12/11/2015)
Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết
123/2015/TT-BTC (17/08/2015)
Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
01/2015/TT-BTC (04/01/2015)
Thông tư số 01/2015/TT-BTC hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết.
67/2014/TT-BTC  (20/05/2014)
Thông tư số 67/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
21/VBHN-BTC  (10/04/2014)
Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-BTC ngày 11/4/2014 về quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
216/2013/TT-BTC (30/12/2013)
Thông tư số 216/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 sửa đổi Thông tư số 38/2011/TT-BTC ngày 16/3/2011 quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán.
183/2013/TT-BTC (03/12/2013)
Ngày 4/12/2013, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 183/2013/TT-BTC quy định về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.