Skip to content
ssc.gov.vn
Chi tiết công ty
Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential (PRUBF1)
Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential (PRUBF1)
PRUBF1
PRUBF1
Quỹ Đóng
Công ty Prudential Việt Nam
HSBC chi nhánh Tp. HCM
500.000.000.000

Đang giải thể

GCN đăng ký lập quỹ số 06/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 5/10/2006