Skip to content
ssc.gov.vn
Chi tiết công ty
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam
Vietnam Securities Investment Fund
VFMVF1
mở
Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam
Ngân hàng TMCP MTV Standand Chartered Việt Nam
1.000.000.000.000

Đang hoạt động

GCN đăng ký lập quỹ số 05/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 8/10/2013 thay thế Số 01/UBCK-ĐKQĐT ngày 20/5/2004