Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 95/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn Giám sát giao dịch chứng khoán trên TTCK
16/11/2020

Ngày 16/11/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 95/2020/TT-BTC hướng dẫn Giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Thông tư này thay thế Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công tác giám sát giao dịch chứng khoán trên Thị trường chứng khoán.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

UBCKNN

Các tin khác