Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
31/01/2018

Ngày 30/01/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Kế hoạch triển khai nhhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018 kèm theo Quyết định số 108/QĐ-UBCK. Kế hoạch đã xác định cụ thể các nhiệm vụ kiểm soát TTHC trong năm của UBCKNN tập trung vào một số nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) có quy định TTHC: Kiểm soát chặt chẽ TTHC ngay từ khi thực hiện đánh giá tác động chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản QPPL và trong quá trình dự thảo văn bản QPPL có quy định TTHC; thực hiện không quy định TTHC trong Thông tư trừ trường hợp được giao trong luật. Thường xuyên xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm đảm bảo tính hợp lý, khả thi của quy định về TTHC; đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện TTHC.

Thứ hai, trong rà soát, đơn giản hóa TTHC: Rà soát nhằm phát hiện quy định, TTHC không còn đáp ứng tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp hoặc còn rườm rà, phức tạp, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức để xây dựng phương án đơn giản hóa; từ đó có cơ sở kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, TTHC trái quy định, không còn phù hợp trong lĩnh vực chứng khoán. Thường xuyên rà soát các TTHC đang được công bố, công khai để thực hiện trình Bộ công bố sửa đổi, bãi bỏ các TTHC có căn cứ pháp lý là các văn bản QPPL đã hết hiệu lực một phần hoặc hết hiệu lực toàn bộ. Triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư tại UBCKNN theo Quyết định số 1112/QĐ-UBCK ngày 22/11/2017.

Thứ ba, trong đánh giá tác động TTHC: Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ của TTHC ngay từ khâu đánh giá tác động chính sách và dự thảo văn bản QPPL có quy định TTHC; đảm bảo các tiêu chí: sự cần thiết; tính hợp lý; tính hợp pháp và tính toán chi phí tuân thủ của TTHC theo quy định. Việc đánh giá tác động TTHC được thực hiện đồng thời với việc đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản QPPL và trong quá trình soạn thảo văn bản QPPL.

Thứ tư, trong công bố, công khai, niêm yết TTHC: Tiếp tục thực hiện nghiêm việc công bố, công khai các TTHC trong lĩnh vực chứng khoán trên Cổng thông tin điện tử của UBCKNN; cập nhật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và niêm yết tại trụ sở UBCKNN kịp thời, đầy đủ, chính xác theo quy định.

  Ngoài ra, Kế hoạch cũng đưa ra một số nhiệm vụ khác như: Tổ chức phổ biến, cập nhật và quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc UBCKNN về các nghiệp vụ kiểm soát TTHC, quy định mới trong công tác kiểm soát TTHC. Đăng tin, viết bài về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC trên Cổng Thông tin điện tử, Cổng thông tin nội bộ của UBCKNN nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức.

UBCKNN

Các tin khác