Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Danh mục TTHC trong lĩnh vực chứng khoán có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích
05/06/2017

Ngày 19/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trên cơ sở đó, ngày 05/6/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC công bố Danh mục TTHC có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.

Theo đó, lĩnh vực chứng khoán có 05 TTHC có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích; gồm:

1. Cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán

2. Cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong trường hợp đã bị thu hồi

3. Cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong trường hợp bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi thông tin xác nhận nhân thân

4. Đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

5. Đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ

Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích đối với việc gửi hồ sơ giải quyết hoặc nhận kết quả giải quyết hoặc cả gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết khi thực hiện các TTHC nêu trên.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân (đối tượng thực hiện TTHC).

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác