Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN phổ biến Đề cương giới thiệu Luật Lưu trữ và Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13
03/06/2014

Nhằm nâng cao hiệu lực pháp lý và hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động lưu trữ, quy định rõ chính sách của Nhà nước, của các cơ quan quản lý Nhà nước trong chỉ đạo hoạt động lưu trữ, quản lý tài liệu lưu trữ thuộc phạm vi quản lý cũng như góp phần công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ,... ngày 11 tháng 11 năm 2011, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Lưu trữ. Luật này có hiệu hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.

Thực hiện Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ Pháp chế đề nghị các đơn vị thuộc Ủy ban hướng dẫn cán bộ, công chức của đơn vị mình nghiên cứu thực hiện, triển khai công tác lưu trữ của đơn vị theo đúng quy định.

Xem file đính kèm.

(UBCKNN)

Các tin khác