Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN thông báo về việc giảm Kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long T.D.K
06/06/2014

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long T.D.K được giảm 01 kiểm toán viên như sau:

         Kiểm toán viên Nguyễn Trường Sơn, Chứng chỉ KTV số 2116/KTV ngày cấp 30/12/2011, GCN đăng ký hành nghề số 2116-2013-045-1 ngày cáp 18/6/2013 thuộc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long T.D.K giảm trong Danh sách kiểm toán viên được thực hiên kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng năm 2014 từ ngày 2/6/2014.

 

(UBCKNN)

Các tin khác