Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về chữ ký số
02/06/2014

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chữ ký số và an toàn thông tin, cụ thể như sau:  

  Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007, trong đó có sửa đổi, bổ sung quy định việc cấp phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, trong đó có quy định xử phạt các hành vi vi phạm về an toàn, an ninh thông tin trên mạng và trong giao dịch điện tử sử dụng chữ ký số, chứng thư số.

Các công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến có liên quan đến sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam; các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đang sử dụng chữ ký số trong hệ thống và có kết nối đến hệ thống giao dịch trực tuyến của các công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cần nghiên cứu các văn bản này để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Xem file đính kèm.

(UBCKNN)

Các tin khác