Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Gia Lai CTC
03/12/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 01CK/2020/BC-CTC ngày 02/12/2020 của CTCP Gia Lai CTC (Công ty/CTC). Theo đó, Công ty đã chào bán 7.000.000 cổ phiếu riêng lẻ (đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác