Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Gia Lai CTC
27/11/2020

  

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 28/10/2020 của Công ty cổ phần Gia Lai CTC (Công ty/CTC). Phương án chào bán được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/CTC ngày 14/7/2020; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2020/NQ-HĐQT-CTC ngày 20/9/2020 của Công ty và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác