Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần của công ty chưa đại chúng của CTCP Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng
23/10/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần của công ty chưa đại chúng theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 24/9/2020 của CTCP Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng. Công ty thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần của công ty chưa đại chúng (CTCP Công nghệ và môi trường NDN) theo phương án tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-NDX ngày 13/6/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ-HĐQT-NDX ngày 6/7/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác