Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Tập đoàn MBG
16/09/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 29/7/2020 của CTCP Tập đoàn MBG (Công ty), Phương án cháo bán cổ phiếu riêng lẻ thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 0906/2020/MBG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1208/2020/NQ-HĐQT ngày 12/8/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 280702/2020/NQ-HĐQT ngày 28/7/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác