Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Phương Đông
26/03/2020

Ngày 17/03/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số ngày 13/02/2020 của Ngân hàng TMCP Phương Đông. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2020/NQ-HĐQT ngày 10/02/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác