Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Bảo hiểm Viễn Đông
22/01/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Bảo hiểm Viễn Đông (Công ty) theo Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 20/12/2019 và tài liệu bổ sung đến ngày 16/01/2020. Theo Báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Bảo hiểm Viễn Đông đã phát hành riêng lẻ là 20.000.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác