Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của CTCP cấp thoát nước Khánh Hòa
20/01/2020

Ngày 10/1/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ theo hình thức riêng lẻ theo báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 08/BC/CTN ngày 9/1/2020 của CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa. Phương án bán lại cổ phiếu quỹ theo hình thức riêng lẻ được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 15/NQ-ĐH.ĐCĐ ngày 20/4/2019, Quyết định của Hội đồng quản trị số 42/QĐ-HĐQT ngày 10/12/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác