Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực
15/01/2020

Ngày 27/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán ngày 03/09/2019 của CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực (Mã chứng khoán: EIN tại Upcom). Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/07/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 42/NQ-EIN-HĐQT ngày 09/10/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác