Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ của CTCP Sông Đà 1
14/01/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ theo giấy đăng ký chào bán cổ phiểu riêng lẻ ngày 19/7/2019 của CTCP Sông Đà 1. Phương án chào bán cổ phiểu riêng lẻ để hoán đổi nợ được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/NQ-ĐHĐCĐTN 2019 ngày 12/7/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/NQ-HĐQT ngày 15/7/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác