Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Halcom Việt Nam
11/10/2018

Ngày 11/10/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo nội dung Báo cáo ngày 11/10/2018 của Công ty cổ phần Halcom Việt Nam (Mã chứng khoán HID, niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty cổ phần Halcom Việt Nam đã thực hiện phát hành 24.500.000 cổ phiếu (đạt 100% số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác