Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Chứng khoán Navibank
27/09/2021

  Ngày 23/09/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (Công ty). Công ty đã thực hiện chào bán theo phương án chào bán nêu tại hồ sơ đăng ký với UBCKNN và các quy định của pháp luật có liên quan.

UBCKNN

Các tin khác