Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Thực phẩm Sao Ta
31/10/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo nội dung Báo cáo kết quả phát hành ngày 28/10/2019 của Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Mã chứng khoán: FMC, Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã phân phối 8.040.000 cổ phiếu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 53/GCN-UBCK ngày 09/08/2019 (đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác