Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Bất động sản Netland
29/10/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 14/2019/BCKQ-NRC ngày 17/4/2019, báo cáo kết quả chào bán ra công chúng số 82/2019/BCKQ-NRC ngày 18/10/2019 và các tài liệu giải trình của CTCP Bất động sản Netland (NRC). Theo đó, Công ty đã phát hành thành công 9.000.000 cổ phiếu ra công chúng.

UBCKNN

Các tin khác