Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng
14/10/2019

Ngày 10/10/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng theo Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 3/10/2019. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng đã phân phối là 2.935.418 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác