Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn Masan
27/09/2019

Ngày 27/09/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng theo Báo cáo ngày 26/09/2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (Mã CK: MSN – Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 15.000.000 trái phiếu (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu).

UBCKNN

Các tin khác