Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng cho Quỹ đầu tư trái phiếu PVCOM (quỹ PVBF)
25/09/2019

Ngày 24/09/2019, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 78/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư trái phiếu PVCOM, cụ thể như sau:

- Tên quỹ : Quỹ đầu tư trái phiếu PVCOM

- Tên tiếng Anh: PVCOM BOND FUND

- Tên viết tắt: PVBF

- Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

- Quỹ đầu tư trái phiếu PVCOM được đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng theo các nội dung sau:

+ Vốn huy động tối thiểu: 50.000.000.000 (năm mươi tỷ) đồng

+ Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 (mười nghìn) đồng

+ Loại quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ mở

Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác