Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2019 của CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn
16/09/2019

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng số 0163/SPP-BC/2019 ngày 26/8/2019 của CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn (Mã CK: SPP). Theo đó, SPP đã phát hành không thành công đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 22/GCN-UBCK ngày 25/04/2019.

UBCKNN

Các tin khác