Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Bao bì và In nông nghiệp
02/10/2018

Ngày 28/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 109/Cty INN ngày 27/9/2018 và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 108/Cty INN ngày 27/9/2018 của CTCP Bao bì và In nông nghiệp (Công ty). Theo đó, Công ty đã phát hành thành công 6.480.000 cổ phiếu, trong đó 3.240.000 cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và 3.240.000 cổ phiếu chào bán ra công chúng.

UBCKNN

Các tin khác