Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng cho Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom
20/09/2018

Ngày 20/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 51/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Techcom cụ thể như sau:

- Tên quỹ: Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Techcom

- Tên tiếng Anh: TECHCOM FLEXI BOND FUND

- Tên viết tắt: TCFF

- Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ Thương

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Techcom được đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng theo các nội dung sau:

+ Vốn huy động tối thiểu: 50.000.000.000 (năm mươi tỷ) đồng

+ Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 (mười nghìn) đồng

+ Loại quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ mở

Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác