Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Chứng khoán Artex
24/09/2018

Ngày 21/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo số 188/BC-ART ngày 21/9/2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART). Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex chào bán thành công là 59.662.526 cổ phiếu, chiếm 54,90% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán.

UBCKNN

Các tin khác