Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng của CTCP Du lịch Việt Nam- Hà Nội
19/09/2018

Ngày 17/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được công văn số 344/2018/CV ngày 14/9/2018 của CTCP Du lịch Việt Nam - Hà Nội về việc đính chính báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 38/GCN-UBCK ngày 25/7/2018. Theo đó, số lượng cổ phiếu đã chào bán thành công là 1.000.000 cổ phiếu.

(Công văn này thay thế cho công văn số 1208/UBCK-QLCB ngày 11/9/2018 của Vụ QLCB về báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty)

UBCKNN

Các tin khác