Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng của CTCP Tập đoàn Hà Đô
18/09/2018

Ngày 17/9/2018, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo nội dung Báo cáo số 893/BC-CTHĐ ngày 17/9/2018 của CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán HDG, niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, kết quả chào bán của Công ty như sau:

Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 7.593.591 cổ phiếu (đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán).

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 11.390.365 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác