Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
13/09/2018

Ngày 6/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo số 15/BC-CKG/2018 ngày 4/9/2018 của CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang chào bán thành công là 22.400.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác