Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Cấp giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần VINAFREIGHT
12/09/2018

Ngày 11/09/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 49/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần VINAFREIGHT, cổ phiếu của Công ty Cổ phần VINAFREIGHT chào bán ra công chúng với nội dung như sau:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

    - Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán ra công chúng: 2.792.250 cổ phiếu (Hai triệu bảy trăm chín mươi hai nghìn hai trăm năm mươi cổ phiếu)

    - Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký chào bán (tính theo mệnh giá): 27.922.500.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ chín trăm hai mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng)

  - Thời gian phân phối: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng có hiệu lực

- Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch

- Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty cổ phần chứng khoán MB - chi nhánh Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần VINAFREIGHT có vốn điều lệ 56.000.000.000 đồng. Trụ sở chính: A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chính Minh, Việt Nam.

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác