Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
12/09/2018

Ngày 11/09/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn số 48/GCN-UBCK cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam,  Cổ phiếu Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Quân Đội Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam được chào bán ra công chúng với nội dung như sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng

    - Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 53.400.000 cổ phiếu (Năm mươi ba triệu bốn trăm nghìn cổ phiếu)

    - Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá): 534.000.000.000 đồng (Năm trăm ba mươi bốn tỷ đồng)

  - Thời gian phân phối: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực

- Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch

- Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam có vốn điều lệ 35.977.685.750.000 đồng. Trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác