Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên
04/09/2018

Ngày 31/08/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 46/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên. Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên chào bán ra công chúng với nội dung như sau:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng

  - Tổng số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 410.000 cổ phiếu (Bốn trăm mười nghìn cổ phiếu)

  - Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá): 4.100.000.000 đồng (Bốn tỷ một trăm triệu đồng)

- Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch

- Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Công ty cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên có vốn điều lệ 10.900.000.000 đồng. Trụ sở chính: Số 561 đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác