Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Phương Đông
20/08/2018

Ngày 14/8/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 66/2018/CV-HĐQT ngày 13/8/2018 của Ngân hàng TMCP Phương Đông và các tài liệu kèm theo. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông phát hành và chào bán thành công là 159.921.063 cổ phiếu, trong đó số cổ phiếu trả cổ tức là 69.545.778 cổ phiếu và số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu thành công là 90.375.285 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác