Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhân được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Nhựa Đồng Nai
16/08/2018

Ngày 14/8/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP). Theo đó, Công ty đã phát hành thành công 27.999.263 cổ phiếu, trong đó 6.499.263 cổ phiếu phát hành để trả cổ tức và 21.500.000 cổ phiếu chào bán ra công chúng ra công chúng.

UBCKNN

Các tin khác