Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam ra công chúng cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
04/06/2014

  Ngày 3/6/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 42/GCN-UBCK chào bán cổ phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam ra công chúng cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

    Cổ phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đăng ký chào bán ra công chúng theo các nội dung như sau:

    Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 22.200.000 cổ phiếu;

    Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 222.000.0000.000 (Hai trăm hai mươi hai tỷ) đồng.

    Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

  Vốn sở hữu của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam: 222.000.000.000 (Hai trăm hai mươi hai tỷ) đồng.

    Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác