Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Đại lý Vận tải SAFI
04/06/2014

Ngày 2/6/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của CTCP Đại lý Vận tải SAFI. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2014 ngày 26/4/2014 và Nghị Quyết HĐQT số 03/2014/HĐQT/2014 ngày 27/5/2014 của Công ty và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác