Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng
03/06/2014

Ngày 2/6/2014, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ngày 29/5/2014 của CTCP Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/12/2013, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 13/3/2014, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT ngày 29/5/2014 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác